سفارش تبلیغ
صبا
هر کس را در مال وى دو شریک است : وارث و حوادث . [نهج البلاغه]

دعا و نفرین مظلوم

ارسال‌کننده : نورا حمید سرخه در : 91/9/27 4:5 صبح

باران هم روی ستمگر می بارد و هم ستمدیده، ولی بیشتر روی ستمدیده می بارد؛ زیرا ستمگر چتر ستمدیده را ربوده است.((کرستوفر بن))


روز محاسبه‌ی مظلوم بر ظالم، سخت‌تر است از روز ستم ظالم بر مظلوم.((امام علی (ع))) 


روز عدالت بر ظالم، سخت‌تر است از روز ظلم بر مظلوم.((امام علی (ع)))


سه دعاست که از درگاه خدا رد نمی‌شود: دعای پدر برای فررند نیکوکار، نفرین او بر فرزندان بدکردار، و نفرین مظلوم بر ظالم و دعای مظلوم برای کسی که انتقام از ظالم برای او بکشد، و دعای مؤمن برای مؤمنی که از برای دوستی اهل بیت او را به مال خود اعانت کند، و نفرین مؤمن بر کسی که اعانت او نکند با قدرت و احتیاج آن مؤمن به او.((امام جعفر صادق (ع))) 


به برادر (ایمانی) خود یاری برسان چه ظالم باشد و چه مظلوم (زیرا) اگر ظالم باشد، او را از ظلم‌اش ممانعت کن و اگر مظلوم باشد به یاری او بشتاب.((حضرت محمد (ص)))


بر خداوند لازم است که دعای مظلومی که قبل از خود نسبت به کسی، همان ظلم به خودش را کرده ‌است، مستجاب نکند. (بعضی از انسان‌‌ها مورد ظلم قرار می‌گیرند در صورتی که خودشان چنین ظلمی را بر سر دیگری آورده‌اند، چنین شخصی دعایش پذیرفته نمی‌شود.)((حضرت محمد (ص)))هیچ بنده‌ای نیست که به بنده‌ای دیگر ظلم کند که (مظلوم) قصاص (از ظالم) نکند، خداوند، روز قیامت او را قصاص خواهد کرد.((حضرت محمد (ص)))


‌از نفرین مظلوم،‌ بپرهیزید (به مظلوم ظلمی نکنید که شما را نفرین کند) زیرا او حقّ ‌خود را از خداوند درخواست می‌کند و خداوند (نیز)‌ حقّ هیچ صاحب حقّی را رد‌ نمی‌نماید.((حضرت محمد (ص)))


سه گروه هستند که دعایشان رد نمی‌شود: کسی که فراوان، خدا را یاد می‌کند و مظلوم و پیشوای عادل.((حضرت محمد (ص)))


از نفرین‌های (شخص)‌ مظلوم،‌ بترسید (زیرا) بین نفرین او و خداوند، هیچ حجابی نیست (سریعاً‌ نفرین او اثر خواهد کرد.)((حضرت محمد (ص) ‌))

کلمات کلیدی :